Warunki usługi

(OWH) – „Ferienhaus Emilia”

Gospodarz:
Rodzina Nadolskich, Seehauserstr. 34a, 83324 Ruhpolding

1. Przyjazd / Wyjazd

Przyjazd może nastąpić w godzinach od 14:00 do 22:00.

Wyjazd musi nastąpić najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Jeśli czas odjazdu zostanie przekroczony o więcej niż 30 minut, zostanie naliczona dodatkowa opłata za noc.
Inne godziny przyjazdu i wyjazdu można uzgodnić indywidualnie z wynajmującym.
Jeżeli najemca nie stawi się do godziny 22.00 w dniu przyjazdu, umowę uważa się za rozwiązaną po upływie 48 godzin bez powiadomienia wynajmującego. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może wówczas swobodnie rozporządzać obiektem. Nie nastąpi (proporcjonalna) spłata czynszu z tytułu wcześniejszego wyjazdu.

2. Specjalne życzenia i umowy dodatkowe

są w zasadzie możliwe. Wymagają pisemnego potwierdzenia od wynajmującego.
W przypadku zwierząt domowych należy określić rodzaj i wielkość.

3. Płatność

Umowa najmu staje się ważna z chwilą wpłynięcia zaliczki na konto wynajmującego. Kaucja w wysokości 30% kwoty wynajmu jest płatna w ciągu siedmiu dni od dokonania rezerwacji.

Po wpłaceniu zaliczki, płatność pozostałej kwoty należy uregulować na 14 dni przed wyjazdem.

Dane bankowe:

Właściciel konta: Aleksandra Michał Nadolski
IBAN: DE92 7004 0045 0160 5898 00
BIC: COBA DEFF XXX

W przypadku niedotrzymania terminów płatności wynajmujący może odstąpić od umowy. Brak zapłaty jest uważany za odstąpienie od umowy i uprawnia najemcę do ponownego wynajmu.
Dodatkowe opłaty za wodę, miejsce parkingowe, odpady nie są naliczane. 

4. Wycofanie

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy.

Odstąpienie musi mieć formę pisemną.

W przypadku odstąpienia obowiązują zasady anulowania  powodujący obowiązek.
Liczy się data otrzymania wiadomości o anulowaniu. Kwoty już zapłacone
zostanie obciążony.
Osoba zastępcza, która zawiera umowę na określonych warunkach, może zostać zastąpiona przez Ciebie
Być poproszony. Pisemne powiadomienie jest wystarczające.

5. Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z wynajmowanymi przedmiotami (domek letniskowy, inwentarz i obiekty zewnętrzne).

Jeśli szkoda wystąpi w okresie wynajmu
domku letniskowego i/lub jego inwentarza, najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym wynajmującego.

Wady i uszkodzenia wykryte już po przyjeździe należy niezwłocznie zgłosić wynajmującemu  należy zgłosić, w przeciwnym razie najemca ponosi odpowiedzialność za tę szkodę.

Należy zapewnić rozsądny termin na usunięcie uszkodzeń i wad.

Roszczenia z reklamacji, które nie zostaną zgłoszone natychmiast na miejscu, są wykluczone. Reklamacje otrzymane przez wynajmującego pod koniec pobytu lub po opuszczeniu domku również są wyłączone z odszkodowania
wyłączony.

W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w wykonaniu Najemca zobowiązany jest do uczynienia wszystkiego w ramach ciążącego na nim prawnego obowiązku przyczynienia się do usunięcia zakłócenia i ograniczenia do minimum poniesionych szkód.

Najemca w dniu wyjazdu powinien usunąć rzeczy osobiste, odpady domowe wyrzucić do przewidzianych do tego kontenerów, naczynia są czyste i umyte w
do przechowywania w szafkach kuchennych.

Prosimy również o zapoznanie się z naszymi regulaminami domowymi .

6. Prywatność

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, zmianę i/lub usunięcie niezbędnych danych osobowych w ramach zawartej z nim umowy.

Wszystkie dane osobowe są traktowane z absolutną poufnością.

7. Odpowiedzialność

Przetarg został stworzony zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakikolwiek wpływ na wynajmowaną nieruchomość spowodowany siłą wyższą, zwyczajowymi w kraju przerwami w dostawie prądu i wody oraz burzami. Podobnie nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za wystąpienie nieprzewidywalnych lub
nieuniknione okoliczności, takie jak oficjalne zamówienia, nagłe budowy lub za
Zakłócenia wywołane zdarzeniami naturalnymi i lokalnymi. Jednak wynajmujący chętnie pomoże w rozwiązaniu problemów (o ile to możliwe).

Przyjazd i wyjazd Najemcy na własną odpowiedzialność i odpowiedzialność.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste w przypadku kradzieży lub pożaru. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie.

8. Postanowienia końcowe

Zdjęcia i tekst na stronie internetowej lub w ulotce służą jako realistyczny opis. Nie można zagwarantować 100% korespondencji z wynajmowaną nieruchomością. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyposażeniu (np. meblach) pod warunkiem, że są one równoważne.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieskuteczna regulacja ma zostać zastąpiona skuteczną, odzwierciedlającą ekonomiczną i prawną
najbliższa jest wola umawiających się stron.

Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest miejsce zamieszkania wynajmującego.